คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

👉  สามารถยื่นแบบคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่ตนเกษียณอายุราชการ

👉  สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/34995/