ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ข้าราชการครูที่มีความประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ 7 – 27 มกราคม 2565 (15 วันทำการ) และการนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน ให้นับถึงวันที่ 27 มกราคม 2565

สามารถดูรายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1xzv6Q5nboJxz5nwPoC_xseJ-5KGCwd8c?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 2 โทร. 08 9900 7380