คุรุสภาประกาศเรื่องระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

คุรุสภาประกาศเรื่องระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

👉👉 ดูรายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/02/35987/

👉👉สำหรับข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565

👉👉 ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรองไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึงวันสอบ หรือใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึงวันสอบ หรือเอกสาร แสดงผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล ที่มีลายเซ็นนักเทคนิคการแพทย์ผู้ตรวจรับรอง และมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์กำกับ (ใบประกอบโรคศิลปะ) ไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึง วันสอบ (จะต้องใช้ผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบและ ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากการสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูได้
👉👉 ดูรายละเอียด ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 ที่ https://www.niets.or.th/…/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80…

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.niets.or.th/th/content/view/23905