ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย่อ สธ ประจำปี 2563 จังหวัดลพบุรี

ตามที่คุรุสภา กำหนดให้มีการสรรหาครูภาษาไทย ที่มีผลงานดีเด่น โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูในจังหวัด เสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติและวิธีการดำเนินการที่กำหนดในประกาศคุรุสภา บัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ดังนี้