ประกาศ ตารางออกฉีดวัคซีนโรงเรียน แผนการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 5-11 ปี (เข็ม1)

เอกสารแนบ