การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือสถานประกอบการที่ดำเนินการในลักษณะโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าของกิจการมาดำเนินการติดต่อขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0 3642 6875