บัญชีสรุปผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม) กรณีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (พิจารณารอบที่ 1)