แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

https://bit.ly/3rtBM3R
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ สป.ศธ.