แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ขอความอนุเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัดทุกประเภท และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566 – 2570

ข้อมูลที่ได้รับจากท่านถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

QR CODE แบบสอบถาม

ลิงค์แบบสอบถาม

https://forms.gle/X969WrcMZARPsoA88