การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 (การย้ายกรณีปกติ) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี