วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 จังหวัดลพบุรี พิจารณาผู้มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่น จัดสรรผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา