ร่วมพิธีอัญเชิญ พระพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางนิ่มนวล หนูปั้น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน และนางเพ็ญทิพย์ คงชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมพิธีอัญเชิญ
พระพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับดำเนินการจัด พระปางประทาน
ปัจฉิมโอวาท อัญเชิญประดิษฐานรอบองค์พระประธาน ณ พระพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี