ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางพชรณัฏฐ์ อ่อนละมัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวชุติภา ศรีเมฆ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมรับฟัง ความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม โดยบันทึกคลิปเปิดในที่ประชุม กล่าวรายงานโดย นายโกวิท คูพะเนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชียวชาญ และเป็นผู้ ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ศธ. ทั้งส่วนกลาง และในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ 129 คน เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ณ โรงแรม 42 ชี เดอะ ชิต โซเทล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์