ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าหน่วยงานทางด้านการศึกษา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1
ผู้แทน ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.สพม.ลพบุรี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ลพบุรี ผอ.ร.ร.โสตศึกษา
ปานเลิศ ผอ.ร.ร.ลพบุรีปัญญานุกูล คณะครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี และนักเรียน ร่วมต้อนรับ
โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี