พิธีงานวันครู ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีงานวันครู
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู
และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่าง
ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี
และมอบเกียรติบัตรและรางวัลดีเด่นแก่ครู ดำเนินงานโดย คุรุสภาจังหวัดลพบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี