การแถลงข่าวงานวันการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี นางณัฐหทัย ชูจันทร์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน นอกระบบจังหวัดลพบุรี ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนับแต่นั้นมาจึงได้กำหนดให้วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันการศึกษาเอกชน” ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในแต่ละภูมิภาคร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงเวลาดังกล่าวเป็น ประจำทุกปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานที่ดูแล การศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ ๑) และหอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี