ประธานการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คณะกรรมการระดับศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบ

วันจันทร์ที่่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีทีี่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม(ชั้น1) สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการระดับศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบ ดำเนินงานโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานโดย นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล