ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คณะกรรมการระดับสนามสอบ

วันพุธที่่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม(ชั้น1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ดำเนินงานโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
กล่าวรายงานโดยนางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล