ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานศูนย์สอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจ กรรมการสนามสอบ นักเรียน และตัวแทนศูนย์สอบ ณ สนามสอบ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี