ประธานศูนย์สอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานศูนย์สอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
และให้กำลังใจ กรรมการสนามสอบ นักเรียน และตัวแทนศูนย์สอบ ณ สนามสอบ อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าวุ้ง
อำเภอบ้านหมี่ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอสระโบสถ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี