ร่วมต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันศุกร์ที่่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัด ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัด(ปส.กช) และคณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ภาคกลาง ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ แห่งที่1
นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาเอกชน
พร้อมทั้ง พระเทพเสนาบดี ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ บรรยายพิเศษ “แนวคิดการ
พัฒนาการศึกษาเอกชน นำไปสู่การขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน