เปิดการประชุมเพื่อร่วม แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุมเพื่อร่วม
แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP ผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” กล่าวรายงานโดย นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยมีทีมโค๊ชปฐมวัยจังหวัดลพบุรี และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายรวม 17 แห่ง
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เป็นการแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดลพบุรี ต่อไป