วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่แทน ประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ
และการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM
โดยมีทีมโค๊ชปฐมวัยจังหวัดลพบุรี และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายรวม 17 แห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
เป็นการแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดลพบุรี ต่อไป