15-17 มี.ค. 2566 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางพชรณัฎฐ์ อ่อนละมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สิบเอกมนตรี
พ่วงวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายวิชัย ประสงค์เศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายรชานนท์ รสฉ่ำ
ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการ Best Practice ในแต่ละด้าน ณ กศน.อำเภอบ้านหมี่ โรงเรียนลพบุรี
ปัญญานุกูล อำเภอเมือง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ อำเภอบ้านหมี่ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครู นักเรียน และประชาชน ร่วมการต้อนรับ