ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร
ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 โดยมีนักเรียนส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 16 คน
ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย
กลุ่มพัฒนาการศึกษา