3-เม.ย.-66 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นักเรียนทุน มทศ รุ่นที่15

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้ นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง
ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรอง(คณะกรรมการชุดที่2) นำโดย ว่าที่ ร.ต ทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน
4 ราย 1.เด็กหญิงธยพร สุภาการ นักเรียนโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยา 2.เด็กหญิงกัญธินันท์ ชำนาญแก้ว นักเรียนโรงเรียน
โคกเจริญวิทยา 3.เด็กหญิงสุภาวดี วิเศษโวหาร นักเรียนโรงเรียนโคกเจริญวิทยา 4.เด็กหญิงพิมพ์ผกา ยาเสน นักเรียนโรงเรียน
โคกเจริญวิทยา