4-เม.ย.-66 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน มทศ รุ่นที่ 15

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้ นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง
ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรอง(คณะกรรมการชุดที่2) นำโดย นางณัฐนรี แสงสว่าง ปลัดอำเภอชัยบาดาล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน
4 ราย 1.น.ส.ลลิตภัทร เทียนทอง นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 2.น.ส.ภูมิวารี มโนบริสุทธกุล นักเรียนโรงเรียนนิคมลำนารายณ์
3.น.ส.วรัทยา สงวนสุขสกุล นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 4.น.ส.รัตติกาล โคตบุตร นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม