5-เม.ย.-66 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นักเรียนทุน มทศ รุ่นที่15

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้ นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง
ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรอง(คณะกรรมการชุดที่2) นำโดย ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยนบ้านนักเรียนจำนวน 4 คน
1.น.ส.ราศิณี ท้าวดี นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยา
2.น.ส.สิริยาพร ทับศิลป์ นักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม
3.น.ส.กิตติวรรณ ห้วยจันทร์ นักเรียนโรงเรียโคกสลุงวิทยา
4.น.ส.ณิชานันท์ ลือศิริ นักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์