7-เม.ย.-66 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นักเรียนทุน มทศ รุ่นที่15

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้ นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง
ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรอง(คณะกรรมการชุดที่2) นำโดย ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยนบ้านนักเรียนจำนวน 3 คน
1.น.ส.กัญวรา พุ่มพฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.นายพงศธร แสงผึ้ง นักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
3.ด.ญ.นลิน เถียรอ่ำ นักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร