7-4-66 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ (รอบที่1)

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุมสรุปผลการตรวจ
ราชการติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวง กรณีปกติ (รอบที่1) ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
เพื่อสรุปผลการตรวจราชการติดตามและประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษาและสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
รวม 16 แห่ง กล่าวรายงานโดย นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดำเนินงานโดย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี