11-4-66 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าว ณ บริเวณโดมวิทยาลัย
เทคนิคลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ดำเนินงานโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลพบุรี