ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่1/2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร
ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมพระปรางค์
สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการ
นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองประธานกรรมการ นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการเข้าร่วมการพิจารณาฯ มีนักเรียนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
คัดสรร จำนวน 15 คน ดำเนินงานโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี