การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศสสตร์มหาบัณฑิต

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา มีพระราชกระแสให้คัดเลือกบุคคลที่ปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิชัยพัฒนา แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ศึกษาต่อ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง