(ศธจ.ลพบุรี)จัดประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม
“6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 ประธานการประชุม โดยมี นาย ขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี นายวงศ์ชยาภัทร ชัยวัฒนาศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
และนางสาวกนกรัตน์ น่วมนุ่ม พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ในประเด็น บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม นายเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี หน่วนงานด้านการศึกษา บุคลากร ศธจ.ลพบุรี
ดำเนินงานโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี