ร่วมคณะตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางเพ็ญทิพย์ คงชาติ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมคณะตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ
จังหวัดลพบุรี ผู้แทนศึกษาธิการภาค 1 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และ ผู้แทน ผอ.สพม.ลพบุรี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี และ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ทั้งนี้ โดยมี นางจงกลณี กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะแก่ทั้งสองโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการรับนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป