ขอเชิญชวนครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูบรรจุใหม่ และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัยการบริหาร จัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะดำเนินการพัฒนาหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ ๖ – ๒๕ ปี ผ่านระบบคุรุออนไลน์ (KHURU Online) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด เข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านการเงิน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง