การอบรมหลักสูตรต้านทุจริตของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ “โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตของสถานศึกษาฯ พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมิน และนางกมลทิพย์ เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล
ศึกษาธิการภาค 1 ประธานเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก นางนันทวัณณ์ หอมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัดลพบุรี วิทยากรให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้ “โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ณ ห้องประชุมรามาวตาร โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี