การคัดเลือกผลงานการประกวด Best Practice ผ่านระบบ Zoom

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงานฯ
การประกวด Best Practice ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม หลวงพ่ออลงกต โดย ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.พัชรี ชีวะคำนวณ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อ.ธนพร แถวไธสง อาจารย์ภาค
วิชาการศึกษาปฐมวัย ศน.ณัฐพล กองทอง สนง.ศธจ.สิงห์บุรี และศน.ภัณฑิลา ภู่ระหงษ์ สนง.ศธจ.อ่างทอง
ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานการประกวด Best Practice เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖