พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ
ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กล่าวรายงานโดย นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับ ลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร รางวัลยิ่งคุณ และรางวัลขวัญศิษย์ ตามลำดับ

ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดในการดำเนินการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มาแล้วจำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ปี 2558, ครั้งที่ 2 ปี 2560, ครั้งที่ 3 ปี 2562 ครั้งที่ 4 ปี 2564 และครั้งที่ 5 ปี 2566

ในการนี้ทางมูลนิธิ ฯ ได้ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มาแล้ว ครบ 2 ครั้ง คือ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 3 ปี 2562 และครั้งที่ 4 ปี 2564 จึงให้จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นางสมจิตต์ แต่งสมุด
2. นายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล
3. นายอำนวย จั่นเงิน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราชวงศ์ นวลอินทร์
5. นางสาววรางคณา สิทธิวรยศ