5 ส.ค.66 ประธานเปิดงาน “ตลาดนัดปฐมวัยลพบุรี”

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงาน “ตลาดนัดปฐมวัยลพบุรี” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี การประกวด Best Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย และการประกวดสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราฎร์รังสฤษฏ์) ดำเนิงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กล่าวรายงานโดย นางพันธนันท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล