ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้หัวหน้าหน่วยงานทางด้านการศึกษานำเสนอผลการดำเนินงาน ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รอง ผอ.สพม.ลพบุรี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ลพบุรี ผอ.ร.ร.โสตศึกษา ปานเลิศ รอง ผอ.ร.ร.ลพบุรีปัญญานุกูล ผู้แทน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้แทนอาชีวศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน นำเสนอ ทั้ง 6 นโยบาย ผลการดำเนินงาน (เชิงระมาณ, เชิงคุณภาพ) นวัตกรรมหรือการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปัญหาและ อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี