ร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การจัดการศึกษาทางเลือก” ของ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้ นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ปฏิบัติหน้าที่แทน นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การจัดการศึกษาทางเลือก” ของ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
ดร.น้ำฝน ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาและแขกผู้มีเกียรติ นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑
นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผอ.สพม.ลพบุรี นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผอ.สกร.ลพบุรี นางกอแก้ว เพชรบุตร
ผู้แทน ปส.กช.ลพบุรี นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ อกศจ.ลพบุรี โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานฯณ หอประชุมโรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา