ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี (การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์) ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี (การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายเรวัช ศรีแสงอ่อน
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในการประชุม ณ ห้องประชุม
“หลวงพ่อ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี