ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานศูนย์สอบ พร้อมด้วย
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจ กรรมการสนามสอบ นักเรียน และตัวแทนศูนย์สอบ ณ
สนามสอบ จำนวน 10 สนามสอบ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี