ประธานเปิดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ปีที่ 12 “ตลาดย้อยุค ” ณ โรงเรียนละโว้วิทยา

วันอังคารที่่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
ปีที่ 12 “ตลาดย้อยุค ” ณ โรงเรียนละโว้วิทยา โดยมี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และเยี่ยมชมพื้นที่บูธจัดกิจกรรม