เปิดงาน WINITSUKSA OPEN HOUSE 2024

วันพฤหัสบดีที่่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงาน WINITSUKSA OPEN HOUSE 2024
ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2) จังหวัดลพบุรี และเป็นประธานมอบรางวัล สุ จิ ปุ ลิ 4 way to success ให้แก่นักเรียน
และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงาน นักเรียนโรงเรียนวินิตศึกษาฯ