ร่วมลงพื้นที่รับฟังการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 เสาหลัก คือ คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการ และ 5 กลยุทธ์” ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง

วันพฤหัสบดีที่่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี อาสาสมัครโครงการกองทุน การศึกษาประจำจังหวัดลพบุรี ผู้แทนหน่วยงานที่ให้สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ ๒) ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด (ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑) ศึกษานิเทศก์ จาก ศธจ.ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต ๑-๒ ร่วมลงพื้นที่รับฟังการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 เสาหลัก คือ คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการ และ 5 กลยุทธ์” ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นย้ำ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตลอดจน เยี่ยมชมนิทรรศการ ให้กำลังใจผู้เรียนในการนำเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มีความโดดเด่น รวบรวมปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อประสานความช่วยเหลือต่อกรมการจังหวัดลพบุรี โดยมี โรงเรียนที่เข้าร่วม รวม ๖ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกองทุนการศึกษา ๔ แห่ง (โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น, โรงเรียนบ้านเขาขวาง, โรงเรียนบ้าน โกรกรกฟ้า, โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร) โรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒ แห่ง (โรงเรียนบ้านม่วงค่อม, โรงเรียนโคกสำโรง)