ประธานเปิด บ้านวิชการ OPEN HOUSE 2024 ณ หอประชุมวงศ์วานิช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิด บ้านวิชการ OPEN HOUSE 2024
ณ หอประชุมวงศ์วานิช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และองค์กรต่าง ๆ และเยี่ยมชมนิทรรศการ