ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP และนำไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้กับครูปฐมวัย ผลักดันให้ครูส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และได้เกียรติจากคณะวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการ Facilitative Coaching & Team Coaching ในการอบรมครั้งที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
กล่าวรายงานโดย นางพัทธนันท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล