ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
และกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา รายนางสาวธมนวรรณ แดงทองดี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 15 มีนาคม 2567
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
รายงานโดย สิบเอกกฤชฎากร โพธิ์ย้อย